facebook

Regulamin pomocy

Regulamin pomocy

Fundacja Legii udziela pomocy najbardziej potrzebującym, w szczególności skupiając się na wsparciu dzieci i młodzieży. Z prośbami, tymi mniejszymi i większymi, zwraca się do nas wiele osób. Szanując każdego z tych, którzy kierują do w naszym kierunku zapytania, jak również w poczuciu wdzięczności i obowiązku wobec naszych fundatorów, darczyńców i innych partnerów, pragniemy poinformować, że wsparcie rzeczowe i finansowe, jak również jakakolwiek inna pomoc charytatywna świadczona przez Fundację Legii realizowana jest w oparciu o poniższy Regulamin. Zdajemy sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach czasami bardzo ciężko znaleźć siłę, aby dopełnić należycie wszystkich formalności, ale jedynie w ten sposób jesteśmy w stanie realnie i odpowiedzialnie pomagać.  

 

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe zgodnie z  rocznym programem ustalanym do 31 grudnia danego roku na następny rok kalendarzowy przez Zarząd Fundacji, w porozumieniu z Radą Przyjaciół Fundacji i zatwierdzonym ostatecznie przez Radę Fundacji (dalej „Program”). 

 

2. Niezależnie od Programu, Fundacja Legii w ramach swoich finansowych możliwości i posiadanych środków realizować będzie pomoc indywidualną w uzasadnionych przypadkach. 

 

3. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o uzyskanie pomocy materialnej i rzeczowej w Fundacji Legii są: a.osoby fizyczne; b.osoby prawne;c.oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, składające wniosek o pomoc materialną lub rzeczową, (dalej łącznie zwani „Wnioskodawcami” lub każdy z osobna „Wnioskodawcą”). 

 

4 .Pomoc w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza świadczenie pieniężne lub rzeczowe, przekazywane przez Fundację Legii na rzecz Wnioskodawców. 

 

5. Wszelkie wnioski o pomoc przyjmowane będą przez Fundację Legii wyłącznie w formie pisemnej lub mailowo odpowiednio na adres Fundacji Legii -  ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa lub email: pomagamy@fundacjalegii.pl. Wskazane wnioski nie będą przyjmowane bez pisemnej zgody na przetwarzanie danych Wnioskodawców ubiegających  się o pomoc od Fundacji Legii (dalej „Wniosek”) zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.  

 

6. Na podstawie otrzymanego przez Fundację Legii Wniosku, Zarząd Fundacji poprzez Zespół, o którym mowa w pkt. 9 poniżej, rozpatruje zasadność, celowość złożonego Wniosku oraz możliwość jego wsparcia przez Fundację Legii. W przypadku decyzji pozytywnej Fundacja Legii przesyła Wnioskodawcy stosowny formularz z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie wraz z niezbędnymi dokumentami (dalej „Dokumentacja”). W przeciwnym wypadku Fundacja Legii informuje o decyzji odmownej.

 

7. Dokumentację należy wypełnić oraz podpisać, a następnie odesłać na adres Fundacji Legii. Dokumentacja nie może być odesłania drogą mailową. 

 

8. Podpisy Wnioskodawcy muszą być czytelne i pochodzić od osoby ubiegającej się o pomoc, jej opiekuna prawnego lub osoby uprawnionej do reprezentacji. W przypadku podpisu złożonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji, do Dokumentacji należy załączyć dokument potwierdzający odpowiednie umocowanie. 

 

9. Po otrzymaniu przez Fundację Legii Dokumentacji powołany zespół ds. udzielania pomocy,  w skład którego wchodzi co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji  oraz dwie osoby wyznaczone przez Zarząd Fundacji (dalej „Zespół”), podejmuje decyzję o udzieleniu bądź braku możliwości udzielenia pomocy oraz jej formie w przypadku decyzji pozytywnej. Decyzja o udzieleniu pomocy oraz o ewentualnym zakresie wsparcia należy wyłącznie do Zespołu. Forma lub zakres pomocy udzielonej przez Fundację Legii mogą być jednostronnie zmodyfikowane przez Zespół w stosunku do prośby wskazanej we Wniosku. 

 

10. Zespół podejmuje decyzję na podstawie przedstawionej Dokumentacji i ewentualnych innych informacji zebranych przez pracowników Fundacji Legii. Od decyzji Zespołu nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie. Wnioski pochodzące od tego samego Wnioskodawcy, identyczne lub bardzo zbliżone do wniosków już rozpatrzonych przez Zespół, będą odrzucane bez ich weryfikacji. 

 

11. Fundacja Legii nie zwraca nadesłanych dokumentów. Koszty sporządzenia i doręczenia dokumentacji niezbędnej dla weryfikacji Wniosków przez Zespół w całości obciąża Wnioskodawcę. 

 

12. Zespół  rozpatruje jedynie Wnioski złożone Fundacji Legii przez osoby uprawnione do reprezentacji, zainteresowane lub ich opiekunów prawnych, nie zaś przez osoby trzecie. 

 

13. Zespół rozpatruje jedynie Wnioski o pomoc finansową od osób, które dostarczą odpowiednio wypełnioną Dokumentację, w tym w szczególności formularz zgłoszeniowy otrzymany od Fundacji Legii oraz ewentualne dodatkowe zaświadczenia lub opinie potwierdzające zasadność i celowość udzielenia pomocy przez Fundację Legii. 

 

14. W szczególnych wypadkach, w tym ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację Legii pomocy w danym wypadku, Fundacja Legii zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wnioskodawcy z prośbą o dodatkowe dokumenty. Wnioskodawca, do którego kierowana jest prośba o uzupełnienie Wniosku, zobowiązany jest do przedłożenia wskazanych przez Fundację Legii dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem ich pominięcia przy rozpoznawaniu Wniosku. 

 

15. Fundacja Legii zastrzega sobie prawo szczegółowej weryfikacji Dokumentacji w tym  kontaktowania  się z odpowiednimi instytucjami,  w szczególności MOPS, szpitalami, itp. 

 

16. W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu leków Fundacja Legii zastrzega sobie prawo do wypłacenia środków finansowych wyłącznie do aptek lub hurtowni. Szczegółowe zasady dofinansowania zakupu leków będą ustalane przez Fundacje Legii indywidualnie z Wnioskodawcą z uwzględnieniem powszechnie obowiązującego prawa. 

 

17. W przypadku Wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Fundacja Legii zastrzega sobie prawo żądania faktury „pro forma” już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacenia przyznanych środków finansowych wyłącznie sprzedawcy danego sprzętu medycznego. 

 

18. W przypadku Wniosków z prośbą o dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych i operacyjnych Fundacja Legii zastrzega sobie prawo do wpłacania środków finansowych jedynie do ośrodka rehabilitacyjnego lub szpitala na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego na Fundację Legii z adnotacją, iż zabieg dotyczy osoby, która wcześnie otrzymała od Fundacji Legii pismo informujące o wysokości dofinansowania i sposobie realizacji płatności. 

 

19. Wnioskodawcy starający się o pomoc materialną lub rzeczową, zobowiązani są do współpracy z Zespołem  w zakresie złożenia odpowiedniej Dokumentacji. 

 

20. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, z Wnioskodawcą zawierana jest umowa darowizny (dalej „Umowa”), przy czym Umowa ta może zostać dostosowana do konkretnego przypadku. 

 

21. Darowizna udzielana jest w złotych polskich. 

 

22. Przyznane środki finansowe obdarowany Wnioskodawca może przeznaczyć wyłącznie na cel określony w Umowie. 

 

23. Fundacja jest wolna od wszelkich opłat i kosztów związanych z przekazaniem środków finansowych na rzecz obdarowanego, za wyjątkiem opłat bankowych, zaś wszystkie zobowiązania publiczno-prawne związane z zawartą Umową obciążają obdarowanego. 

 

24. Środki przyznane przez Fundację Legii będą przeniesione na konto bankowe obdarowanego zgodnie z harmonogramem i warunkami ustalonymi w zawartej Umowie. Termin przelewu środków określony zostaje w umowie darowizny i nie może być dłuższy niż 21 dni. 

 

25. Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę wpływu Wniosku do Fundacji Legii zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

26. Wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków Umowy. 

 

27. Dofinansowanie powinno być wykorzystane i rozliczone w sposób i terminach określonych w Umowie, w szczególności Wnioskodawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Fundacji Legii o sposobie wydatkowania otrzymanych środków. Wnioskodawca ma obowiązek przedkładania na każde żądanie Fundacji Legii we wskazanym przez Fundację Legii terminie wszelkich dokumentów potwierdzających zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie uzyskanego wsparcia.   

 

28. Sposób realizacji Umowy oraz wykorzystania przez Wnioskodawcę dofinansowania może  podlegać merytorycznej i finansowej weryfikacji  ze strony Fundacji Legii. 

 

29. Fundacja Legii ma prawo podjąć decyzję o odwołaniu darowizny w całości albo części i zażądać od Wnioskodawcy zwrotu dofinansowania otrzymanego od Fundacji Legii w przypadku:

a) braku rozliczenia całości lub części dofinansowania w terminie określonym w Umowie;

b) nie zrealizowania w określonym w Umowie terminie celu, na który zostało przyznane dofinansowanie przez Fundację Legii;

c) naruszenia postanowień wskazanych w pkt 27 powyżej;

d) uchylenia się przez Wnioskodawcę od kontroli merytorycznej i finansowej realizacji celu na jaki została przekazana darowizna lub jej negatywnych wyników, w okresie 2 lat od zawarcia Umowy.  


Postanowienia końcowe:


1. Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www. [*] com oraz do wglądu w siedzibie Fundacji Legii. 

 

2. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Fundacji Legii. 

 

3. Złożenie Wniosku do Fundacji Legii jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4. Fundacja Legii zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku odpowiednich  zmian w obowiązujących przepisach prawa. Każda zmiana Regulaminu będzie na bieżąco udostępniania w postaci ujednoliconego Regulaminu na stronie www. podanej w pkt 1 powyżej.

 

 

5. Po ukazaniu się na stronie Fundacji Legii informacji o zmianach w Regulaminie, Wnioskodawca powinien niezwłocznie zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, gdyż korzystanie z pomocy Fundacji Legii po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Wnioskodawcę.

 

 

6. Wnioskodawca powinien zaprzestać korzystania z pomocy przyznanej przez Fundację lub ubiegania się o nią w przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie.

 

 

7. Fundacja Legii zastrzega sobie prawo odmowy pomocy chociażby ze złożonego Wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem Fundacji Legii i poniższym Regulaminem zostały spełnione.

 

 

8. Fundacja Legii zastrzega sobie prawo nie uzasadniania odmowy przyznania pomocy oraz nie odpowiadania na wszystkie Wnioski w przypadku ich niezgodności z niniejszym Regulaminem.

 

 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez Zespół, Fundacja Legii ma prawo żądać dokumentacji zdjęciowej, którą obdarowany zobowiązany jest wysłać wraz ze zgodą na publikację na adres korespondencyjny Fundacji Legii, zaś zdjęcia w postaci elektronicznej lub papierowej.

 

 

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

 

 

11. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

 

12. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

13. W okresie 2 lat od zawarcia Umowy, Fundacja Legii zastrzega sobie prawo do kontroli merytorycznej i finansowej realizacji celu, na jaki została przekazana darowizna.

 

14. Dokonanie cesji uprawnień wynikających z przyznanego wsparcia możliwe jest wyłącznie za zgodą Fundacji Legii wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w Umowie i zapisami niniejszego Regulaminu, stosuje się zapisy zawarte w Umowie.Załącznik 1Formularz zgody na gromadzenie/przetwarzanie/przechowywanie danych osobowych.
Niniejszy formularz wypełniany jest w celu wyrażenia zgody na gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych w tworzonym zbiorze danych „Fundacji Legii” (dalej „Fundacja”) z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie (00-449),  w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji oraz regulacji zawartych w „Regulaminie udzielania pomocy” (dalej „Regulamin”)


Imię i nazwisko osoby proszącej o pomoc:
………………………………………………………… 
Adres:
………………………………………………………… ………………………………………………………... 


Jednocześnie Fundacja informuje, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem siedziby Fundacji lub pod adresem e-mail: kontakt@fundacjalegii.pl

 

2. Państwa dane osobowe są gromadzenie/przetwarzane/przechowywane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji oraz postanowień wskazanych w Regulaminie. 

 

3. Gromadzone/przechowywane/przetwarzane są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja uprzejmie informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić udzielenia Państwu pomocy zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie. 

 

4. Gromadzone/przechowywane/przetwarzane dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgromadzone dane osobowe Fundacja może gromadzić/przechowywać/przetwarzać wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji poprzez promocję Fundacji, w tym w szczególności w ramach zbiórki publicznej środków finansowych. 

 

5. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą oraz do ich uzupełnienia, poprawiania albo żądania ich usunięcia.


Oświadczenie Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych osobowych i wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie/przechowywanie/przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przez „Fundację Legii” z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowską 3 , 00-449 Warszawa, w celu niezbędnym do weryfikacji i rozpoznania złożonego wniosku o udzielenie pomocy, ewentualnie realizacji zawartej z Fundacją Legii umowy i promocji Fundacji oraz do wykonania statutowych zadań przedmiotowej Fundacji. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /data, czytelny podpis/ 
* Podpisanie i odesłanie kwestionariusza nie jest jednoznaczne z przydzieleniem pomocy ze strony Fundacji Legii. Dopełnienie niniejszej formalności umożliwia jedynie dalsze rozpatrywanie Państwa próśb obecnie i w przyszłości. Załącznik nr 2 Wyłączenia w zakresie prowadzonej pomocy przez Fundację Legii:

 

1. Fundacja Legii nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

 

2. Fundacja Legii nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia: bankowego, kredytowego oraz spółdzielni mieszkaniowej.

 

3. Fundacja Legii nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja oraz apteki.

 

4. Fundacja Legii nie finansuje oraz nie współfinansuje zagranicznych operacji ani rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków poza granicami Polski zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

 

5. Fundacja Legii nie udziela pomocy w zakresie medycyny niekonwencjonalnej.

 

6. Fundacja Legii nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania, w tym w szczególności fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem Wniosku.

 

7. Fundacja Legii nie zbiera środków finansowych z tytułu 1% podatku dochodowego dla konkretnej osoby.

 

8. Fundacja Legii nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych czy instytucji.

 

9. Fundacja Legii wyklucza udzielenie wsparcia na projekty i działania, które sprzyjają promowaniu agresji lub dyskryminacji mniejszości etnicznych, religijnych, rasowych i innych.

 

10. Fundacja Legii nie udziela pomocy wcześniej obdarowanym przez Fundację Legii, którzy nie dokonali rozliczenia lub rozliczyli się częściowo ze środków przyznanych w ramach Umowy, mimo skierowanej do nich prośby o rozliczenie.

 

11. Fundacja Legii nie udziela pomocy wcześniej obdarowanym przez Fundację Legii, którzy wykorzystali środki przyznane w ramach Umowy  niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówili poddania się kontroli w zakresie zgodności wydatkowania przyznanych środków z celem określonym w zawartej z Fundacją Umowie. 

wesprzyj fundację

nie bądź obojętny i
przekaż fundacji

1%
na pomoc naszym podopiecznym
KRS: 0000312389

misja fundacji

Fundacja Legii to organizacja prorodzinna. Tworzymy i wspieramy inicjatywy mające za cel polepszenie warunków rozwoju potrzebujących rodzin z całej Polski, między innymi w zakresie zdrowia, edukacji, kultury oraz oczywiście sportu.

czytaj więcej

dołącz do nas

chcesz dołączyć do naszej fundacji? Zapraszamy!

dołącz